תקנון ותנאי שימוש באתר האינטרנט "משק אבנעים"

אנא שימו לב, עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי השימוש שלהלן. אנא קראו בתשומת לב תנאי שימוש אלו מפעם לפעם, שכן עשויים לחול
בהם שינויים.

תנאי השימוש ותוכן האתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תנאי שימוש אלו בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.

אתר האינטרנט “משק אבנעים” (www.meshek-avnaim.co.il) מספק שירות מקוון (On-line) ברשת האינטרנט, באמצעות מחשבים ומכשירי טלפון חכמים, במסגרתו מתאפשר ביצוע רכישות קמעונאיות, לרבות ירקות, פירות ומוצרים נוספים (להלן: “האתר”).

בעלת האתר ומפעילתו הינה חברת “משק אבנעים ” ח.פ. 313259384 מושב הזורעים (להלן: “החברה”/ “משק אבנעים”).

ביצוע פעולה כלשהי באתר על ידך, לרבות רכישה באמצעות האתר (להלן: “הלקוח”/ “המשתמש”), מהווה הצהרה והסכמה בלתי מותנית כי בעצם ביצוע הפעולה באתר קראת את תנאי שימוש אלו, כי הנך מסכים להוראותיהם ולכך שתהליך הרכישה באתר יהא כפוף לתנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו ובתקנון זה.

רכישת הפריטים השונים דרך האתר נעשית לפי התנאים המפורטים בתקנון זה.

תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין החברה, לכל דבר ועניין. על כן, גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון.

אם המשתמש אינו מסכים לתנאי כלשהו מתנאיו של תקנון זה, הוא מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר זה. יודגש, כי כל המבצע פעולה באתר מצהיר, כי הוא מודע להוראות תקנון האתר, כי הוא מקבל אותן על עצמו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויותיה של החברה על פי תקנון זה.

בתקנון זה, “משתמש” יכול שיהיה כל אדם, לרבות גוף, יחיד או רבים, ולרבות תאגיד, חברה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון ו/או תנאי זה או אחר מתנאי השימוש באתר, כפי שתמצא לנכון, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש.

למען הסר ספק מובהר בזה, כי הנוסח המחייב והקובע של התקנון ותנאי השימוש באתר הנו הנוסח המפורסם על ידה באתר.

רכישת פריטים באמצעות האתר תתאפשר למשתמש שהנו אזרח ישראל ו/או תושב ישראל ו/או אדם בעל היתר שהייה חוקית בישראל, וזאת בתנאי שהמשתמש הנו בעל
כרטיס אשראי בתוקף, ושגילו עולה על 18 שנים בעת השימוש באתר.

במידה והמשתמש הנו קטין (מתחת לגיל 18), או אם אין הוא רשאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, חייב הוא לידע את הוריו ו/או את האפוטרופוס החוקי שלו, בדבר הוראות תקנון זה, ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על הורה של קטין ו/או על האפוטרופוס שלו, חלה האחריות ליידע את הקטין המעוניין לגלוש באתר בדבר התקנון, וכן לפקח על פעילותו של הקטין, בכדי שהקטין יפעל בהתאם להוראותיו של תקנון זה ולא יחרוג ממנו או יפר אותו. כל פעילות שתבוצע על ידי קטין באמצעות אתר זה תהווה, בין היתר, גם הסכמה מצד הקטין ו/או מצד הוריו לאמור בתנאיו של התקנון.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש שייעשה ע”י מי מן המשתמשים באתר זה, אם לא יעמוד המשתמש באחד או יותר, מתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה.

רכישת פריטים ע”י משתמש באמצעות האתר אפשרית 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע. עם זאת, ייתכן והאתר יהיה מושבת, עקב תקלות שאינן בשליטת החברה
משק אבנעים, אשר עלולות להתרחש בכל עת ו/או עקב עבודות תחזוקה שונות, ו/או מסיבות אחרות. בשל כך, למשתמש לא יהיו טענות כלשהן כנגד החברה ו/או מי מטעמה.

מובהר בזאת כי החברה רשאית לשנות ו/או להפסיק, בכל עת, את פעילות האתר באופן מלא ו/או חלקי, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהודעה מוקדמת על כך, זאת מבלי שלמשתמש יהיו טענות כנגד החברה ו/או מי מטענה, בשל כך.

באתר מוצעים למכירה מוצרים שונים כפי שהינם מפורטים ומופיעים באתר. עם זאת החברה רשאית בכל עת לגרוע או להפסיק את מכירתם של מוצרים מסוימים ו/או להוסיף מוצרים חדשים ו/או לשנות את מגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת, ומבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל שינוי כאמור לעיל.

מובהר בזאת, כי בהתאם להוראות הדין הישראלי, מכירת מוצרים המכילים אלכוהול מותרת אך ורק למשתמשים בגירים, שגילם עולה על 18 שנים. לפיכך, בעת הזמנת מוצרים אלו המשתמש מצהיר כי הינו בגיר מעל גיל 18 הרשאי לרכוש מוצרים אלו על פי חוק. כמו כן לא ניתן לספק משקאות אלכוהוליים בין השעות 23:00 ל-06:00 (בלא כל קשר לגיל המזמין).

לצד כל מוצר מופיע מחירו, כאשר המחיר כולל מס ערך מוסף (מע”מ), למעט מוצרים שאינם חייבים במע”מ על פי הדין. המועד הקובע לעניין מחיר המוצר
הוא מועד הכנת ההזמנה על ידי החברה, זאת להבדיל ממועד יצירת ההזמנה ע”י המזמין/המשתמש. על כן, בביצוע ההזמנה נותן, למעשה, המזמין את הסכמתו לכך, שייתכנו שינויים בין מחיר המוצר שהזמין כפי שהיה בעת שביצע את ההזמנה, ו/או במועד שבה נשלחה ההזמנה ע”י המזמין באתר, לבין המחיר הסופי של המוצר, שבו יחויב הקונה, כפי שזה יהיה בעת הכנתה של ההזמנה ע”י החברה.

חלק מהמוצרים המופיעים באתר מוצעים למכירה לפי משקל, אשר משפיע באופן ישיר על עלות המוצרים. החברה מתחייבת לעשות כל מאמץ ולפעול לכך שמוצרים מעין אלה יסופקו בהתאם למשקל שהתבקש בהזמנה, אך מטבע הדברים, במוצרים אלו תיתכן סטייה סבירה בין המשקל שהוזמן לבין המשקל שיסופק בפועל. העלות הסופית תחושב לפי משקל המוצר שיסופק בפועל, מבלי שלמזמין תהיה כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, בשל אותה סטייה.

החברה רשאית לשנות את מחירו של כל מוצר, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שלמשתמש תהיינה טענות כנגדה בשל כך. כמו כן, ייתכן שמוצר שהוזמן ע”י משתמש לא יהיה זמין במלאי של החברה, ולכן, אין החברה מתחייבת לספקו ללקוח כתוצאה מחוסר זמינות מוצר זה. במקרה שכזה, ייעשה ע”י החברה ו/או מי מטעמה מאמץ ליצור קשר עם המזמין, על מנת להודיע לו על אי זמינות המוצר במלאי, מבלי שלמזמין תהיה בשל כך כל טענה כנגד החברה. החברה תהא אף רשאית להציע לו מוצר חלופי הנמצא במלאי.

החברה משווקת, בין השאר, תוצרת טרייה ללקוחות פרטיים. לפיכך, במסגרת הרכישה באתר, יהיה הלקוח רשאי להזמין ממוצר כלשהו אך ורק כמות סבירה. סבירות הכמות כאמור תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

הוספת מוצרים בודדים ו/או טעינת רשימת מוצרים תיצור את סל הקניות שהלקוח מבקש לרכוש וזאת מתוך מגוון המוצרים המוצגים באתר או ברשימות האישיות של הלקוח.

משתמש המעוניין לרכוש פריטים באתר, יסמן את הפריט הנבחר, את הכמות הרצויה ואת שאר פרטי המידע הנדרשים, על פי שיקול דעת החברה. כמו כן, יציין המזמין את אופן אספקת המשלוח הרצוי על ידיו – אם במשלוח (בתחומי מדינת ישראל בלבד) או איסוף עצמי (להלן: “הזמנה”).

בכדי לסיים את הרכישה, בתום מילוי הסל, על המשתמש ללחוץ על כפתור “תשלום”. הלקוח יהיה צריך להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה ולבסוף ללחוץ על “שליחת הזמנה”. בסיום תהליך הרכישה יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה ייחודי שיהווה אסמכתא לשליחת הזמנה.

מחיר המינימום לביצוע הזמנה עומד על סך של 100 ש”ח (כולל דמי משלוח) או כל סכום אחר שתקבע החברה על פי שיקול דעתה מעת לעת.

ניתן לשלם את עלות ההזמנה באתר באמצעות כרטיס אשראי. למעט בכרטיסי דיירקט או דומיהם.

חיוב כרטיסי האשראי מבוצע ישירות באמצעות שירותי סליקה מאובטחים. בתום ביצוע החיוב יקבל המשתמש הודעה, באמצעות הדואר האלקטרוני שנמסר על ידו בעת ביצוע ההזמנה, אודות פרטי ההזמנה שביצע. אישור סופי (להלן: “האישור הסופי”) בדבר ביצוע העסקה יאושר רק לאחר בדיקת פרטי כרטיס האשראי ע”י חברות האשראי (להלן: “עסקה”) ואישור העסקה על ידה/ן.

הרישום באתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ואילו משלוח הודעות מטעם האתר בדואר אלקטרוני לא יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות לכל דבר ועניין ולא יחייבו את האתר. המשתמש מתחייב להזין אך ורק את פרטיו האישיים ולא להזין כל פרט של צד שלישי וכן, מתחייב המשתמש להזין מידע אמיתי ונכון לגביו, לרבות: שמו, כתובת מגוריו, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון, טלפון נייד וכל פרט אשר יידרש ממנו על מנת לבצע את עסקת הרכישה.

החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת, להפסיק את תהליך הרכישה באופן מיידי ו/או לסרב לספק את הפריטים שנבחרו ע”י משתמש, זאת במידה והוזן ע”י המשתמש מידע שאינו נכון ו/או שקרי ו/או שאינו אמיתי ו/או מכל סיבה אחרת, כפי שתראה החברה לנכון.

החברה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או הזמנה בכל במקרה בו נפלה טעות סופר ו/או שגיאה באשר למחיר הפריט ו/או תיאורו ו/או זמן אספקתו או כל טעות אחרת מכל
סוג שהוא (להלן: “טעות”). עם היוודע לה דבר הטעות, תפעל החברה לתיקון הטעות באופן מיידי ותיידע את המשתמש שרכש את הפריט לגבי הטעות. רכישת פריטים ע”י המשתמש תתאפשר רק בהתאם למידע נכון שיוזן באתר מחדש ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בגין ביטול העסקה ו/או בגין אי אספקת הפריטים.

במידה וההזמנה לא אושרה ע”י חברות האשראי, יקבל המשתמש הודעה על כך בדואר האלקטרוני שמסר בעת ביצוע ההזמנה על ידו. במקרה שכזה, היה והמשתמש לא
יסדיר, בתוך זמן סביר, את התשלום בגין ההזמנה, באשראי או בדרך חלופית אחרת שתהיה מקובלת על החברה, תהיה החברה רשאית להתייחס אל ההזמנה כמבוטלת. הלקוח רשאי לפנות לשירות הלקוחות בטלפון ולהסדיר את פרטי ההזמנה, אחרת ההזמנה תבוטל.

הפריטים הנרכשים באתר יסופקו בכפוף לכך שפרטי כרטיס האשראי שמילא המשתמש נכונים ושהעסקה אושרה ע”י חברת כרטיס האשראי.

הפריטים יסופקו במדינת ישראל בלבד, בהתאם לכתובת שהוקלדה ע”י המשתמש. הפריטים יסופקו בהתאם לאופן שנבחר ע”י המשתמש בעת ביצוע ההזמנה: משלוח או
איסוף עצמי.

בגין אספקת הפריטים יגבו דמי משלוח אשר יתווספו למחיר הכולל של ההזמנה, כמפורט באתר ו/או בבירור מחיר המשלוח וסוג המשלוח. החברה שומרת לעצמה את
הזכות להגביל ו/או לשנות את מדיניותה בעניין משלוח הזמנות, לרבות הגבלת האזורים שאליהם יבוצעו משלוחים של הזמנות. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את
הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה ואינה מתחייבת להודיע מראש על השינוי.

בכל מקרה בו לא ניתן יהיה לבצע את האספקה, כגון: אזור בעל גישה מוגבלת מבחינה ביטחונית, כתובת שגויה וכיוצא באלה מגבלות, תיצור החברה קשר עם המשתמש על מנת לתאם עמו אספקה למען חלופי אפשרי או לאיסוף עצמי, בכפוף לנקודות האיסוף האפשריות, שבהן נוהגת החברה לבצע משלוחים.

החברה לא תהיה אחראית בכל מקרה של איחור או עיכוב באספקה שמקורו בחברות השילוח ו/או במקרה של כוח עליון, שביתה או השבתה.

במקרה של עיכובים במועד המשלוח או האספקה עקב סיבות שאינן תלויות בחברה ו/או שלא בשליטתה – לרבות, אך לא רק, כוח עליון, מצב בטחוני רגיש באזור
המשלוח, מזג אוויר קיצוני, מפגעי טבע (רעידת אדמה, שיטפון וכו’) ומפגעים אחרים (כגון: שריפה, חסימות כבישים וכו’), עיכובים הנובעים משביתות וכן עיכובים בתקופות של עודף ביקוש להזמנות לרבות, אך לא רק, בחגי ומועדי ישראל – למזמין לא תהיינה טענות כלשהן כנגד החברה. למען הסר ספק יובהר, כי לא יהיה בעיכוב, כאמור, כדי לפטור את המזמין מחובתו לשלם בעבור ההזמנה שביצע.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמשתמש להיות נוכח בעת מועד האספקה או להציג בפני השליח את תעודת הזיהוי שבאמצעותה נעשתה ההזמנה ו/או את כרטיס אשראי שבאמצעותו שולמה ההזמנה.

למקרה שבעת מועד האספקה לא יאותר הלקוח ע”י השליח ו/או לא יהיה נוכח במקום ו/או במידה והמזמין אישר זאת מראש, השליח יהא רשאי להשאיר את המוצרים המוזמנים במקום שנקבע לביצוע המשלוח (בפתח דלת ביתו של המזמין ו/או בית העסק שלו ו/או אצל מי מטעמו), וזאת באחריות הלקוח בלבד. במקרה של אובדן ו/או גניבה ו/או פגם ו/או אי התאמה בהזמנה אשר הושארה שלא בנוכחות המזמין, כאמור, על המזמין ליצור קשר מיידי עם מוקד שירות הלקוחות של החברה ולדווח על כך. עם זאת, החברה שומרת על זכותה להחליט שלא לפצות את המזמין, בכל דרך שהיא, עם קרות מקרה מסוג זה.

על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה
הנ”ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. החזרת מוצרים אשר אינם פסידים (מתקלקלים או מתכלים) ניתן להחזיר עד 14 יום מקבלתם באריזה המקורית, בהתאם להוראות החוק.

במידה והפריט התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, כי אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה באמצעות השבת המוצר לחנות.

בכל מקרה, החזרת המוצר, החלפתו במוצר אחר או קבלת זיכוי כספי תעשה בכפוף לתנאים הבאים:

החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והפריט המוחזר.

החלפת הפריט במוצר אחר או החזרתו כנגד קבלת זיכוי כספי תיעשה בחנות בלבד, בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנהוגה בחברה, כפי שתעודכן מעת לעת, בתוך
14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש ו/או בתנאי שהמוצר אינו נפגם או נפגע.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל אספקת פריטים אשר נפלה שגיאה ו/או טעות סופר ו/או שגיאת קולמוס, באשר למחירם, לתיאורם, דמי משלוח, ומועדי אספקה.

משתמש שביצע הזמנה יהא רשאי לבצע איסוף עצמי של הפריטים ממחסן החברה, בשעות הפעילות.

כל ביטול עסקה או תלונה מצד המשתמש, יועברו לחברה דרך האתר או על ידי מוקד שירות הלקוחות בלבד.

לקוח רשאי לבטל הזמנה (על פי חוק הגנת הצרכן, התשמ”א 1981) ו/או לשנות אותה באתר או באמצעות מוקד שירות הלקוחות הטלפוני, לכל המאוחר עד השעה 21:00 ביום שלפני אספקת המשלוח לאותו איזור חלוקה. כל שינוי שייעשה לאחר מכן, ייחשב כמשלוח חדש ונפרד. החברה תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה.

בכל מקרה בו הפריט אזל מהמלאי, רשאית הנהלת החברה לבטל את העסקה או להציע פריט חלופי, אולם, מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה לא תהיה אחראית לכל
נזק שייגרם למשתמש, במישרין או בעקיפין, לרבות, אך לא רק, מקרה בו המשתמש ייאלץ לרכוש את הפריט במחיר גבוה יותר במקום אחר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את העסקה, בכל עת וככל שיראה לה לנכון, לרבות במקרה בו המשתמש פעל באופן בלתי חוקי ו/או הפר את התקנון ו/או את תנאי השימוש של האתר ו/או מסר פרטים אישיים כוזבים ו/או ביצע פעולה ו/או מעשה שיש בהם כדי לפגוע בתקינותו, תדמיתו או פעילותו התקינה של האתר ו/או
במקרה בו נפלה טעות כלשהי ביחס לאיזה מן הפריטים ו/או המוצרים (כגון: תיאור המוצר, מחירו, עלויות, ודמי משלוח).

במידה והמשתמש יהיה מעוניין בקבלת פריט חלופי במקום הפריט שהוזמן, בשל כך שפריט שסופק לו לא “השביע את רצונו” ו/או לא “מצא חן בעיניו” או לשם החלפת מידה, על המשתמש ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של החברה. במקרה שכזה, השבת הפריט לחברה תהיה באחריות הלקוח.

במידה והמשתמש אינו מעוניין לקבל פריט חילופי, באפשרותו לפעול בהתאם להנחיות הקבועות בחוק בעניין ביטול עסקה, על מנת לבטל את העסקה ולקבל זיכוי בגין הביטול. החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין, לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% מערך ההזמנה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים, כאשר שיעור דמי הביטול כוללים גם את הוצאות המשלוח, ככל ויהיו. הוראות סעיף זה בעניין דמי ביטול לא יחולו על ביטול שנעשה מחמת פגם במוצר שהוזמן (לרבות היות המוצר לא בתוקף בעת קבלתו כאמור לעיל) ו/או אי התאמה בין תכונות המוצר שסופק לבין תכונותיו כפי שהן מופיעות באתר, שאז לא ייגבו מהמזמין דמי ביטול כלשהם.

החברה עושה כמיטב יכולתה לשם אבטחת מידע, לרבות מידע הנוגע למשתמשים, זאת תוך שהיא מייחסת חשיבות רבה לכללים בדבר אבטחת המידע והפרטיות באינטרנט ובאתר מסחר אלקטרוני בפרט.

על מנת לשמור על פרטיות ואבטחת המידע, סליקת כרטיסי האשראי באתר מבוצעת באופן מאובטח ובהתאם לתקני האבטחה המחמירים של חברות כרטיסי האשראי.

החברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור על אבטחת וסודיות המידע. אולם במקרה של כוח עליון ו/או מקרים שאינם בשליטת החברה כגון: חדירות לא חוקיות ו/או פריצות זדוניות ו/או סוסים טרויאנים ע”י צד ג’, לא תהיה החברה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, לרבות, במקרה של שימוש לא חוקי ו/או בלתי מורשה במידע ע”י צד ג’.

מדיניות הפרטיות של החברה חלה על התכנים והנתונים שימסרו ע”י המשתמש בעת הרישום לאתר, וכן על המידע שייאסף על המשתמש בזמן גלישתו באתר.

השימוש באתר ו/או ביצוע הזמנה באמצעותו יהווה אישורם של תנאי השימוש ע”י המשתמש, כמו גם הסכמה של המשתמש לכך שהחברה תהא רשאית לעשות שימוש במידע (לרבות פרטיו של המשתמש ו/או פרטי שימושו של המשתמש באתר), כפי שזה נקלט באתר ו/או במחשבי החברה, והסכמה לכך שהחברה תאסוף את הפרטים והנתונים שנמסרו ע”י המשתמשים למאגרי המידע של החברה, למעט פרטי כרטיסי האשראי, זאת, בין היתר, על מנת ליצור עימו קשר, לשלוח לו דיוורים שוטפים בנוגע
לאתר ו/או לחברה, לרבות הצעות ו/או מבצעים חדשים, בכל אמצעי התקשורת, לרבות באמצעות מסרונים, SMS, פקס, הודעות לכתובת הדואר האלקטרוני וכד’,
זאת לשם קידום מטרות שיווקיות; עידוד נאמנות המשתמש לחברה; ניתוחים ו/או מחקרים סטטיסטיים, עריכת סקרים ו/או כל שימוש אחר בקשר להרשמתו של המשתמש
באתר; צרכים פנימיים, כגון: צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; צרכים תפעוליים; לצורך מתן שירותים למשתמש ו/או לשם הבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק.

המשתמש ו/או המזמין ו/או הנרשם לאתר מצהיר, כי ידוע לו שעם הרשמתו לאתר הוא מסכים לקבל הודעות מסוג “דחיפה”(push notifications) , לרבות הודעות שעשויות לכלול דיוורים שהינם “דבר פרסומת”, כהגדרת מונח זה בסעיף 30א’ של חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס”ח-2008.

ידוע למשתמש, כי בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה, כמו גם לפי הוראות הדין, המשתמש רשאי לבטל, בכל עת, את הרשות שניתנה על ידו לחברה לשגר אליו את הודעות הדחיפה, כאמור לעיל, זאת באמצעות שינוי הגדרות המשתמש שלו באתר ו/או בהודעה טלפונית למוקד שירות הלקוחות.

למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.

הנתונים הנאספים אודות המשתמש שצוינו לעיל נשמרים במאגר המידע הרשום של החברה. החברה מתחייבת לעשות שימוש במידע האמור על פי מדיניות פרטיות זו
ועל פי הוראות הדין.

החברה תהיה רשאית, לצורך קידום המטרות המנויות לעיל, להעביר, מעת לעת, את המידע, או חלקים ממנו, כפי שזה ייאגר על ידה ו/או במחשביה, אודות משתמשים, או חלק מהם, לגופים אחרים, איתם מקיימת החברה יחסי גומלין של שיתוף פעולה, ו/או לכל גורם נוסף שיעניק לחברה ו/או למשתמשים שירותים ו/או הטבות, על פי שיקול דעתה. גופים אחרים אלה יהיו רשאים להשתמש אף הם במידע שהועבר אליהם (לצורך אותן מטרות), כאמור לעיל, הכל בכפוף להוראות הדין.

מובהר, כי החברה עשויה לשלב מידע בלתי-אישי שנאסף ו/או ייאסף על ידה יחד עם מידע בלתי אישי נוסף שנאסף ממקורות אחרים. כמו כן, החברה רשאית לחלוק מידע מצטבר עם צדדים שלישיים, לרבות יועצים, מפרסמים ומשקיעים, למטרת ביצוע ניתוחים כלליים ו/או עסקיים ו/או כלכליים. למשל, החברה תהיה רשאית לדווח למפרסמים שלה אודות מספר המבקרים באתר ו/או המאפיינים ו/או השירות ו/או המוצרים הפופולריים ביותר בקרב המשתמשים באתר שלה. מידע כאמור אינו כולל כל מידע אישי וניתן יהא לעשות בו שימוש על מנת לפתח תוכן ושירות שיסייעו למשתמש ועל מנת להתאים לו תוכן ו/או פרסום ממוקדים ו/או אינדיבידואליים.

ככל שיהיו באתר קישורים לשם גישה לאתרים אחרים, שאינם כפופים למדיניות פרטיות זו, החברה מבהירה בזאת מראש, כי אתרים אחרים שכאלה עשויים לבקש ו/או לאסוף מידע באופן עצמאי ביחס לגולשים, לרבות מידע אישי מהמשתמש ויכול אף, במקרים מסוימים, לספק לחברה מידע אודות פעילות המשתמש באתרים הללו.

החברה עשויה להרשות לצדדים שלישיים, לרבות ספקי השירות המורשים שלה, חברות פרסום ורשתות פרסום, להציג פרסומות באתר. החברות הללו עשויות לעשות שימוש בטכנולוגיות מעקב, כגון “Cookies” על מנת לאסוף מידע אודות משתמשים אשר צופים או מבצעים אינטראקציה עם אתרם ו/או הפרסומות שלהן. יובהר ויודגש, כי השימוש שחברות אלו עושות ב”Cookies” , כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

החברה אוספת מידע באופן אוטומטי מהמכשיר הנייד ו/או הדפדפן של המשתמש כאשר הוא מבקר באתר. מידע כאמור כולל אינטרנט סלולארי, כתובת IP, סוג הדפדפן, שפת הדפדפן, זמני הגישה, תוכן של “עוגיות” (cookies) שלא נמחק, אשר הדפדפן של המשתמש קיבל מהחברה בעבר וכתובת החברה/האתר המפנה.

כאשר משתמש עושה שימוש באתר, החברה עשויה להקצות למכשיר הנייד או למחשב המשתמש עוגייה (cookie) אחת או יותר, על מנת לאפשר גישה ליישום ועל מנת להתאים למשתמש את החוויה המקוונת. באמצעות שימוש בעוגייה (cookie) עשויה החברה גם לאסוף מידע באופן אוטומטי אודות הפעילות המקוונת של המשתמש באתר, כגון דפי אינטרנט בהם הנו מבקר, הקישורים עליהם הוא מקליק והחיפושים שהוא מבצע באתר. מרבית הדפדפנים מקבלים עוגיות (cookies) באופן אוטומטי, אולם בדרך כלל יכול המשתמש לשנות את הגדרות הדפדפן שלו על מנת לסרב לעוגיות .(cookies) אם יבחר המשתמש לסרב לקבל “עוגיות” (cookies), עליו לתת דעתו לכך, כי לא יוכל להיכנס או לעשות שימוש בחלק מהמאפיינים ו/או השירותים של החברה ו/או אלה המוצעים באתר החברה.

החברה עשויה לעשות שימוש בטכנולוגיית אינטרנט סטנדרטית, כגון אלומות אינטרנט וטכנולוגיות דומות, על מנת לעקוב אחר שימוש המשתמש באתר. כמו כן, החברה עשויה לכלול את האמור לעיל בהודעות דוא”ל או עלונים לקידום מכירות, על מנת לקבוע האם ההודעות נפתחו והאם ננקטה פעולה בעקבותיהם. המידע שתשיג החברה באופן זה, יאפשר לה להתאים את השירותים שהיא מציעה למשתמש, על מנת לפרסם פרסומים מותאמים אישית ולמדוד את האפקטיביות הכוללת של פרסום מקוון, תוכן, תכנות או פעילויות אחרות שלה.

החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אך אין הם מעניקים, מטבע הדברים, ביטחון מוחלט. החברה אינה מתחייבת לכך ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן באתר.

למרות האמור, החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים ו/או כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאינם בשליטתה.

על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981, לכל אדם הזכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר מידע. משתמש שעיין במידע עליו ומצא שהמידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן ו/או לעדכן ו/או למחוק את המידע המוחזק עליו כאמור לעיל. פנייה כזאת יש להפנות למוקד שירות הלקוחות של החברה, באמצעות המייל או הטלפון המפורסמים באתר, וכן, בימים ובשעות הפעילות בלבד.

מובהר בזאת, כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר שצוינו ו/או במועדי זמינותו של מוקד שירות הלקוחות, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך במתן הודעה מוקדמת. למשתמש, במקרה שכזה, לא תהיינה טענות כלשהן נגד החברה בשל כך.

ככל שהמידע שבמאגר המידע של החברה משמש לצורך פניה אישית למשתמש, הוא רשאי על פי חוק לדרוש בכתב כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע של החברה.

זכויות הקניין הרוחני באתר – לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, שם החברה, שם המתחם, דפי החברה, כלל הרכיבים באתר, מאגרי המידע, סימני המסחר, מידע סודי, מידע אודות הגולשים ו/או המשתמשים – הינם רכושה וקניינה הפרטי והבלעדי של החברה.

החברה לא תישא באחריות לכל נזק ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שיגרמו למזמין ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן המופיע באתר.

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו, או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם האתר בלא קבלת הסכמת החברה לכך, מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא לקבל את הסכמת החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן)

אין לאסוף נתונים מן החברה ו/או מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן החברה ו/או האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

השם “משק אבנעים”, שם האתר, שם המותג, סימני המסחר של החברה (בין אם נרשמו ובין אם לאו) וכיוב’ – הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

האתר והתכנים בו חוסים תחת ההגנה של חוקי זכויות היוצרים בישראל, במדינות אחרות והנו כפוף לאמנות בינלאומיות.

המשתמש מסכים, מאשר ומצהיר, כי קרא את כל תנאי השימוש שבתקנון זה וכי הוא מקבל עליו את הוראותיהם ומסכים גם לכך שאם יסתבר בדיעבד שהצהרתו הייתה שקרית וכי הוא לא קרא את תנאי השימוש ו/או לא במלואם, הוא נותן מראש את הסכמתו לכך, כי תנאי שימוש אלה יחולו עליו ויחייבו אותו, לכל דבר ועניין, כלפי החברה ו/או אחרת.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתנאי השימוש, בתקנון החברה ובאתר עצמו, להסיר תכנים ופרסומים, לשנות את מבנה או תכני החברה/ האתר, לשנות את עלויות הפריטים, המגוון וההיצע ולערוך כל שינוי אחר כראות עיניה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי מעת לעת ומבלי כל הודעה מראש.

החברה רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות מדיניות פרטיות זו. אם יבוצעו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על כך הודעה באתר.

השימוש באתר ניתן כמו שהוא (As is) והמשתמש משחרר את החברה ומנהליה מאחריות בכל הנוגע לחוסר שביעות רצון מהשירות באתר ובאם קיים חוסר שביעות רצון, תרופתו היחידה של המשתמש תהא לחדול מלגלוש ולהשתמש בשירותי האתר.

תמונות הפריטים באתר נועדו להמחשה בלבד וידוע למשתמש, כי ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר לבין הפריט במציאות.

רישומי מחשב ושרת האתר יהוו ראיה לכאורה באשר לנכונות הפעולות המתבצעות דרך האתר.

במקרה של שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו באתר, החברה רשאית לחסום את גישתו של המשתמש באתר, ויהיה על המשתמש לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה הוצאות תשלום שכ”ט עו”ד והוצאות משפט.

הנהלת האתר אינה אחראית ולא תישא באחריות בגין כל אי דיוק, עיכוב, ו/או הפרעה ו/או תקלה ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו במערכות המחשב או בשרתי האתר ו/או וירוסים ו/או סוסים טרויאנים ו/או חדירות בלתי חוקיות ו/או הפסקות ו/או כוח עליון ו/או נזק לרכוש ו/או נזק גופני ו/או הונאה ו/או מוות שינבעו או ייגרמו כתוצאה משימוש באתר.

השימוש באתר כפוף לדיני מדינת ישראל ולחוקיה ובמקרה של מחלוקת או סכסוך ו/או תביעה בקשר עם תנאי שימוש אלו, תהא סמכות השיפוט נתונה לבית המשפט המוסמך באזור הצפון, במדינת ישראל.

בכל בעיה, פנייה, תלונה או הצעה לשיפור השירות, ניתן לפנות אלינו באמצעות:

האתר – www.meshek-avnaim.co.il

המייל – [email protected]

או בשעות הפעילות של המוקד, בטלפון – 052-7985711.